ตราแผ่นดินประจำประเทศในอาเซียน

70bbaf7d979170e6
ชื่อทางการ: ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 30 พฤษภาคม 2542

พื้นที่:181,035 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

ประชากร : 14.1 ล้านคน ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเขมร

ศาสนา:พระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาพ โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

สกุลเงิน:เงินเรียล (Riel : KHR)
96b3cdd7bf504ff5
ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่ : 513,115.02 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานครณ (Bangkok)

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย์แบบรัฐสภา อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชากร : 65,479,453 คน (2553)

ภาษาราชการ : ภาษาไทย

ศาสนา : พระพุทธศาสนา

สกุลเงิน:บาท (Bath : THB)
947627bd9bdbc05f
ชื่อทางการ: เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 มกราคม 2527

พื้นที่:5,765 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:บันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประชากร : 370,000 คน ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษามาเลย์ ( Malay หรือ Bahasa Melayu)

ศาสนา:ร้อยละ 67 ของประชากรทั้งประเทศนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 13 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือนับถือศาสนาฮินดู

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar : BND)

ace99047493f3751
ชื่อทางการ: สหภาพพม่า (Union of Myanmar)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:676,577 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:เนปีดอ (Naypyidaw)

ประชากร : 56 ล้านคน ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาพม่า

ศาสนา:ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3.8 นับถือศาสนา ที่เหลือนับถือศาสนาฮินดู

ระบอบการปกครอง:เผด็จการทางทหาร

สกุลเงิน:จ๊าด (Kyat : MMK)

08a99edba23498b0
ชื่อทางการ: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (republic of the Philippines)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่:298,170 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง: กรุงมะนิลา (Manila)

ประชากร : 88.7 ล้านคน (พ.ศ. 2550)

ภาษาราชการ: ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษ

ศาสนา: ร้อยละ 92 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 5 นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 3

ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงิน: เปโซ (Peso : PHP)

4fd2ad0879238c6c
ชื่อทางการ: มาเลเซีย (Malaysia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่:330,257 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

ประชากร : 26.24 ล้านคน ( ปี 2549 )

ภาษาราชการ:มาเลย์ (Bahasa Malaysia)

ศาสนา:ร้อยละ 60.4 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 19.2 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 6.3 นับถือศาสนาฮินดู และอื่น ๆ ร้อยละ 2.5

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

สกุลเงิน:ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit : MYR)

d402945fa2eb41cc
ชื่อทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 23 กรกฎาคม 2540

พื้นที่:236,800 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:นครเวียงจันทน์ (Vientiane)

ประชากร : 5.6 ล้านคน ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเวียดลาว

ศาสนา:ร้อยละ 75 นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 17 นับถือผี ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์

ระบอบการปกครอง:สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ

สกุลเงิน:กีบ (Kip)

00537981033fa708
ชื่อทางการ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 28 กรกฎาคม 2538

พื้นที่:331,689 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร : 370,000 คน ( ปี พ.ศ. 2548 )

ภาษาราชการ:ภาษาเวียดนาม ( Vietnamese)

ศาสนา:ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 15 นับถือศาสนาคริสต์ ที่เหลือนับถือลัทธิขงจื้อ และอิสลาม

ระบอบการปกครอง:สังคมนิยม

สกุลเงิน:ดอง (Dong : VND)
c512e916863652b6

ชื่อทางการ:สาธารณรัฐสิงคโปร์ (republic of Singapore)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่:697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเท่าเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง:สิงคโปร์ (Singapore)

ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ. 2548)

ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ ภาษาจีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ

ศาสนา:ร้อยละ 42.5 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 14.9 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4 นับถือศาสนาฮินดู และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด

ระบอบการปกครอง:สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงิน:ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)

e8b68f21ee352b85
ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่:1,890,754 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:จาการ์ตา (Jakarta)

ประชากร : 220 ล้านคน

ภาษาราชการ:อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา:ร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับคือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือพระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:รูเปียห์ (Rupiah : IDR)

ขอบคุณข้อมูลจาก:ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก 8 สิงหาคม 2510

พื้นที่:1,890,754 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง:จาการ์ตา (Jakarta)

ประชากร : 220 ล้านคน

ภาษาราชการ:อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา:ร้อยละ 87 ของประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับคือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือพระพุทธศาสนา

ระบอบการปกครอง:ประชาธิปไตย

สกุลเงิน:รูเปียห์ (Rupiah : IDR)

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.9ddn.com/content_list.php?subcategory=68

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s